woensdag 8 maart 2017

Čzeladz

Čzeladz [čelač], m. v již. Polsku, ve vojvodství Katovice, 34 400 obyv. Prům. těžební (kamenné uhlíl, keramický.

Armitage

Armitage [ármitydi] Kenneth *1916, brit. sochař; jeho typickým tématem je figurální skupina pojatá jako jednolitá stěna.

dinsdag 7 maart 2017

Bogarde

Bogarde [bogord] Dirk, *1920, angl. film. herec. Vynikl zvi. ve filmech Doktor v domě, Soumrak bohů, Smrt v Benátkách,

D^browski

D^browski [domb-] Jan Henryk, 1755 až 1818, pol. gen; účastnil se Ko-sciuszkova povstání, 1797 organizoval ve shodě s Napoleonem pol. legie v Itálii, 1806 vedl povstání ve Velko-polsku proti pruské nadvládě: bojoval na straně napoleonské Francie 1806 až 1807, 1809 a 1812.

Antisovětismus

antisovětismus [řec. + rus.], jádro a specifická forma antikomunismu. Cílem a. je odtrženi sociál, zemi a nár. osvob. hnutí od SSSR a tím oslabení všech sil spol. pokroku. Ideologie a. popírá vymoženosti sov. sociál, zřízení, falzifikuje polit, a cíle KSSS, očerňuje sociál, výstavbu v SSSR, odmítá sov. zkušenosti, konstruuje subjektivistické „modely*4 socialismu, snaži se učinit socialismus „demokratičtější44. „lidštější44, tj. zbavit jej především jeho třídní podstaty. Důle-

G+ mikroorganismy

G+ mikroorganismy, na G-pouze bakteriostatický účinek

Bohrův niagneton

Bohrův niagneton [bór-], zn. jjb. magn. moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálniho momentu hybnosti do zvoleného směru rovná A; p* = (9,273 2 ± 0,000 6).

maandag 6 maart 2017

Baník Anton Augustin

Baník Anton Augustin, *1900, sl. lit. historik. Zabývá se hl. problematikou sl. liter. 18.st. a nár. obrození.

Brankář

brankář, v brankových sport, hrách hráč, jehož úkolem je zabránit vniknuti míče nebo kotouče do branky; podle pravidel hry se jej snaží chytit, vyrazit nebo vykopnout.

Cumaná

Cumaná [ku-na], hl.m. členského státu Sucre ve Venezuele, 119 800 obyv. Prům. potr., rybný, text., tabákový. Tur. středisko.

Bodva

Bodva, maď. Bódva — ř. na JV Slovenska a v Maďarsku, levostranný přítok Slané u Boldvy v Madarsxu, u nás 48,4 km dlouhý. Hl. přítoky: Blatná, Olšava, Ida; zprava Drieilo-vec, Turňa.

Birznieks-L pltis

Birznieks-L pltis [-ny-tys-] Ernests. 1871 až 1960, lotyšský sov. prozaik; klasik lotyšské reál. povídky a črty 20.st. Autor např. Povídek šedého kamene z řev. 1905, autobiografické knihy Pastariňšův deník. Nár.um. Lotyšské SSR(1974).

Andreae*

Andreae* [řec.], Štěrbovka — rod me-chorostí z třídy mechů. Hnědočervené trs v na »kalách tvoří A. rupestris. andreceon [lat. < rec.], soubor všech tyčinek (mikrosporofylů) ve kvétu se-mennýct rostlin; symbol A ve květních

zondag 5 maart 2017

Althusius

Althusius [-húzi-] Johannes, 1557 až 1638, vl. jm. Althus, něm. teoretik práva, stoupenec kalvinismu a vlivný teoretik reformace žijící v Nizozemí. Hlásal rozhodující úlohu lidu ve spol. a smluvní teorii státu.

Bystřina Otakar

Bystřina Otakar, 1861-1931, vl. jm. Ferdinand Dostál, č. prozaik; autor humoristických povidek z Haní {Hanácká legenda).

Dodd Stuart Carter

Dodd Stuart Carter, *1900, představitel amer. empirické novopozitivis-tické sociol., známý snahou redukovat spol. jevy na kvantitativní přírodovědecké pojmy.

Státní park Lednice

Státní park Lednice, okr. Břeclav

Borah

Borah [bóre) William Edgar, 1865 až 1940, amer. politik; představitel izola-cionismu, odmítal angažovanost USA v zahraničí; prosazoval uznáni sov. Ruska

Degen

Degen [dé-] Jacob, 1760-1848, švýc. let. průkopník. Od 1807 činil pokusy s létajícími stroji s mávavýmí křídly poháněnými lidskou silou, degenerace [lat.], úpadek, zeslabeni schopnosti, výkonnosti, funkce ap.; je charakterizována změnami odchylujícími se od normálního průběhu nebo progresivního vývoje; 1. teor.fyz. d. značí, že kvantově mechanický systém s danou energií (hl. kvantovým číslem) má různé hodnoty dalších čísel (např. kvantová čísla momentu hybnosti), tj. různé vlnové funkce. Počet těchto různých vlnových funkcí (různých stavů o stejné energii) se nazývá násobností degenerace; 2. biol. ztráta nebo zeslabení jedné nebo několika funkcí, schopností, buněčných struktur nebo regrese orgánů, např. d. oči u živočichů žijících trvale ve tmě, ztráta odolnosti proti chorobám; 3. lék. ozn. d. se používá v ustálených názvech chorob, hl. v neuropatologii. degenerovaná hvězda, hvězda, jejíž většina hmoty je v degenerovaném stavu (atomy jsou vysokým tlakem zbaveny svých elektronů); např. bílí trpaslíci. Degevter [degeté, dechejter] Pierre, 1848-1932, fr. děl. skladatel; autor

zaterdag 4 maart 2017

Centrismus

centrismus [-izm-, lat.], směr v děl. hnutí II. internacionály, který zdánlivě zaujímal stř. postaveni mezi důslednou marx. levicí a pravicovým oportunismem. Levými frázemi a zdůrazňováním jednoty děl. hnutí maskoval příklon k oportunismu. HI. představitel Kautskv

Čagoské souostroví

Čagoské souostroví, angl. Chagos Islands - skupina korálových atolů mezi 4=40’ —7‘40's.š. a 70:45' až 72 50'v. d.; 46 km2, více než 1000 o-byv. Obydleny: Diego Garcia, Peros Banbos a Salomon Islands. Vývoz kopry. Č. s. je součástí Brit. území v Ind. oceánu.

Dioráma

dioráma [dv-, řec.] viz panoráma. Diori Hamaní, * 1916, nigerský politik; 1958 min. předseda, 1960-74 první

Bungalov

bungalov [angl. < ind.]. v trop. krajinách přizemní domek s verandou. Bunge Mario, *1918. pokrokový kan. filozof argentinského pův.; zabývá se filoz. vědy, metodologii přír. věd, log. a sémantikou; marx. (zvi. dialektiku) nepochopil do hloubky, tíhne k scientismu a operacionalismu. Bungerova oáza, většinu roku nezaled-něná pahorkatmná část Antarktidy na V země královny Mary, asi 150 m n.m., 600 km2. Též obecný název pro podobné oblasti Antarktidy, buničina, těch. celulosa (celulóza) — vláknitá hmota vyráběná ze dřeva nebo slámy. Podle výr. postupu se rozeznává b. natronová, sulfátová, sulfi-tová, viskosová (zušlechtěná b. sulfi-tová. popř. sulfátová). Z b. viskosové

Bandžo

bandžo[ben-,angl. < špan ], bendžo — hud. nástroj drnkací. Bubínek potažený koži s hmatníkem. Velikost i počet strun je různý.

Deltaplaning

deltaplaning [-plejny-, řec. 4- angl.], volné létání bez přístrojů nt. tzv. Ro-gallově křidle neboli deltaplánu. uzpů-